Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay pin iphone X
Tổng số tiền : 1950000

Xin hãy xác thực!