Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin iphone 6plus ( Dragon )
Tổng số tiền : 755.000

Xin hãy xác thực!