Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin iphone 6 (Dragon)
Tổng số tiền : 605.000

Xin hãy xác thực!