Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay Pin Iphone 5s/5c
Tổng số tiền : 235.000

Xin hãy xác thực!