Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay pin iphone 7 Plus
Tổng số tiền dự kiến : 870000

Xin hãy xác thực!