Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình SAMSUNG GALAXY A7 2016
Tổng số tiền : 4200000

Xin hãy xác thực!