Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay màn hình Redmi Note 4 Prime
Tổng số tiền : 1.200.000

Xin hãy xác thực!