Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iPhone XS (Oled Hard, PISEN V3 ) – True Tone
Tổng số tiền : 4.650.000

Xin hãy xác thực!