Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iphone XR (TFT)
Tổng số tiền : 2.145.000

Xin hãy xác thực!