Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iPhone XR (ORG, PISEN V3) – True Tone
Tổng số tiền : 3.160000

Xin hãy xác thực!