Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iphone X ( PISEN V3 )
Tổng số tiền : 3.850.000

Xin hãy xác thực!