Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iPhone 7 (PISEN V3)
Tổng số tiền : 1.310.000

Xin hãy xác thực!