Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iPhone 6s (PISEN V3)
Tổng số tiền : 990.000

Xin hãy xác thực!