Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iphone 12 / 12Pro (TFT)
Tổng số tiền : 3.880.000

Xin hãy xác thực!