Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay màn hình iphone 11(Oled Soft )
Tổng số tiền : 4.215.000

Xin hãy xác thực!