Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay màn hình iphone 11 Pro (FOG)
Tổng số tiền : 9.790.000

Xin hãy xác thực!