Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay kính SAMSUNG GALAXY S7
Tổng số tiền : 1000000

Xin hãy xác thực!