Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay ép kính iphone 8 plus
Tổng số tiền : 550.000

Xin hãy xác thực!