Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay camera trước iphone 6
Tổng số tiền : 400000

Xin hãy xác thực!