Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin Galaxy Note 5
Tổng số tiền : 720.000

Xin hãy xác thực!