Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin Galaxy A3 2015
Tổng số tiền : 420.000

Xin hãy xác thực!