Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay màn hình OPPO A39
Tổng số tiền : 1.080.000

Xin hãy xác thực!