Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay màn hình Mi 5S
Tổng số tiền : 1.680.000

Xin hãy xác thực!