Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iphone 6s Plus (Oncell TP)
Tổng số tiền : 830.000

Xin hãy xác thực!