Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay kính SAMSUNG GALAXY S8 PLUS
Tổng số tiền : 1900000

Xin hãy xác thực!