Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay kính camera sau SAMSUNG GALAXY S6
Tổng số tiền : 350000

Xin hãy xác thực!