Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Camera sau iphone 6s
Tổng số tiền : 600.000 vnđ

Xin hãy xác thực!